Nario kodeksas

Šis Lietuvos Logistikos Asociacijos (toliau – Asociacija) nario kodeksas yra sudarytas ir patvirtintas, siekiant, kad visi esami ir nauji Asociacijos nariai laikytųsi jame įtvirtintų elgesio reikalavimų; verslo etikos ir kitos veiklos taisyklių; laikytųsi Asociacijos narių tarpusavio santykių abipusiškumo, tamprumo ir skaidrumo; nepažeistų sąžiningumo ir dorovės principų.

1. LLA narys Įsipareigoja:
1.1. užsiimti tik teisėta ir skaidria logistikos bei su ja susijusia veikla;
1.2. skatinti, kad ir visi kiti Asociacijos nariai užsiimtų tik teisėta ir skaidria logistikos bei su ja susijusia veikla;
1.3. logistikos bei su ja susijusių veiklų vykdyti, laikydamasis tarptautinių bei šalies, kurios teritorijoje veikia, nacionalinių teisės aktų reikalavimų;
1.4. savo veikloje vadovautis tik aukščiausiojo lygio veiklos standartais;
1.5. inicijuoti ir skatinti, kad su Lietuvos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis, valdžios ir valdymo organais bei jų pareigūnais, tarptautinių organizacijų atstovais dėl Asociacijos nariams aktualių klausimų ir problemų būtų kontaktuojama ir bendraujama Asociacijos pagalba ir tokiam bendravimo būdui skiriama pirmenybę;
1.6. dalyvaujant Asociacijos veikloje, siekti Asociacijos narių daugumos, o ne savo individualių tikslų ir interesų patenkinimo;
1.7. laikytis LLA steigimo ir veiklos dokumentuose esančių nuostatų;
1.8. laikytis konfidencialumo visuose veiklos santykiuose ir susilaikyti nuo neskelbtinos Asociacijos viduje naudojamos informacijos paviešinimo;
1.9. aktyviai sekti logistikos ir su ja susijusios teisinės aplinkos reglamentavimo pokyčius;
1.10. pagal išgales bendradarbiauti ir (ar) aktyviai prisidėti prie atitinkamų kompetentingų valstybinės valdžios institucijų, šioms kovojant su sukčiavimu ar kita neteisėta ekonomine bei finansine veikla logistikos bei su ja susijusios veiklos srityse lokaliniu, regioniniu ar globaliniu mastu;
1.11. dalyvauti Asociacijos narių tarpusavio diskusijose arba, deleguojant Asociacijos nariams (Valdybai), atstovauti Asociaciją įvairiose diskusijose, konferencijose, pasitarimuose bei kitokiuose renginiuose logistikos ir su ja susijusios veiklos stabilumo bei padėties gerinimo klausimais;
1.12. dalyvauti Asociacijos organizuojamuose renginiuose, apklausose ir tyrimuose (išskyrus atvejus kai nedalyvavimas pagrindžiamas logišku paaiškinimu ar nesant tiesioginio ryšio tarp konkretaus Asociacijos nario ir svarstomos problemos);
1.13. atstovauti Asociaciją jos santykiuose su Lietuvos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis, valdžios ir valdymo organais bei jų pareigūnais, tarptautinių organizacijų atstovais.

2. Kiekvienas Asociacijos narys:
2.1. turi stengtis, jog jo darbuotojai ar jo samdomi rangovai, kiti paslaugų ar produktų tiekėjai būtų patyrę, profesionalūs ir kvalifikuoti, o tai užtikrintų logistikos bei su ja susijusios veiklos kokybės lygį;
2.2. turi skatinti savo darbuotojus tobulinti, kelti kvalifikaciją ir kaupti patirtį logistikos bei su ja susijusios veiklos studijose;
2.3. turi tausoti ir kuo ekonomiškiau valdyti Asociacijos biudžetą bei kitus Asociacijos finansinius fondus;
2.4. esant vieningam esamų Asociacijos narių apsisprendimui, tikslinėmis įmokomis turi prisidėti prie LLA veiklos finansavimo ne tik nario mokesčio įmokomis.

3. Kiekvienas Asociacijos narys kartu ir atskirai skatina Asociacijos vadovybę, jog ši:
3.1. prisiimtų atsakomybę už savo priimtus sprendimus, atliktus veiksmus bei dėl to sukeltas (kilusias) pasekmes;
3.2. vystytų ir palaikytų stiprius profesinius visų Asociacijos narių tarpusavio ryšius ir jų ryšius su pačia Asociacijos vadovybe;
3.3. Asociacijos narių interesais prisidėtų prie objektyviai palankios bei naudingos aplinkos logistikos bei su ja susijusiai veiklai vystyti sukūrimo;
3.4. Asociacijos narių interesais prisidėtų kuriant geresnes sąlygas logistikos bei su ja susijusios veiklos vystymuisi;
3.5. užsiimtų lobistine veikla gerinant logistikos bei su ja susijusios veiklos teisinę aplinką Lietuvoje.