Įstatai

1. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos logistikos asociacija, toliau tekste vadinama Asociacija, yra asociacijos teisinės formos ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį-komercinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą bei narystės pagrindais jungiantis fizinius bei juridinius asmenis, veikiančius logistikos srityje tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienio valstybėse.
1.2. Asociacija turi savo simboliką, antspaudą bei sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke.
1.3. Asociacijos buveinę yra adresu: Liepkalnio g. 180, Vilniuje.
1.4. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
1.5. Asociacija įsteigta neribotam laikui.
1.6. Asociacija veikia vadovaudamasi Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.
1.7. Asociacijos turtas yra atskirtas nuo narių turto. Pagal savo prievoles Asociacija atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu.
1.8. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Konstitucijoje, Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme, kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose asociacijų veiklą, ir šiems įstatams. šių įstatų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatoms.
1.9. Asociacijos veiklos klausimai, kurių nereglamentuoja šie įstatai, sprendžiami vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu ir kitais teisės aktais.

2. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI

2.1. Pagrindiniai Asociacijos tikslai yra:
2.1.1. skatinti ir plėtoti logistikos veiklą Lietuvoje bei stiprinti logistikos įmonių konkurencingumą ir versliškumą;
2.1.2. koordinuoti Asociacijos narių veiklą, ginti ir tenkinti jų teises ir teisėtus viešuosius interesus;
2.1.3. propaguoti ir reklamuoti Asociacijos narių teikiamas paslaugas.
2.2. įgyvendindama savo tikslus, Asociacija vykdo šią veiklą:
2.2.1. atstovauja Asociaciją jos santykiuose su Lietuvos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis, valdžios ir valdymo organais bei jų pareigūnais, tarptautinių organizacijų atstovais;
2.2.2. atstovauja savo narius ir gina jų teises bei teisėtus interesus Lietuvos ir užsienio valstybių valstybinėse ir privačiose institucijose, valdžios ir valdymo organuose bei tarptautinėse organizacijose bei teikia informaciją apie jos narių veiklą ir teikiamas paslaugas;
2.2.3. kaupia visiems Asociacijos nariams reikalingą informaciją, ją apdoroja ir platina Asociacijos narių tarpe;
2.2.4. rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų rengiamiems teisės aktams, susijusiems su logistikos verslu bei siekia jų įgyvendinimo;
2.2.5. rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų (muitinės, veterinarijos ir kt.) veikimo tvarkos klausimais bei siekia jų įgyvendinimo;
2.2.6. siekia Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, nepagrįstai mažinančių Asociacijos narių siūlomų paslaugų konkurencingumą, prevencijos;
2.2.7. sprendžia klausimus, susijusius su užsienio šalių valstybinių institucijų veikla, įtakojančia Asociacijos narių verslo sąlygas;
2.2.8. dalyvauja Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų ir tarptautinių organizacijų sudaromuose komitetuose bei darbo grupėse, sprendžiančiuose klausimus, susijusius su palankios krovinių gabenimui Lietuvos Respublikos teritorija aplinkos kūrimu, rengia atitinkamus pasiūlymus bei siekia jų įgyvendinimo;
2.2.9. dvišalių ar daugiašalių sutarčių pagrindu padeda Asociacijos nariams spręsti materialinio aprūpinimo, technikos ir įrenginių remonto, saugaus darbo, specialistų rengimo, reklamos bei kitus Asociacijos nariams rūpimus klausimus;
2.2.10. organizuoja Asociacijos narių bei kitų įmonių, veikiančių logistikos srityje, mokymą, konsultavimą, profesinės kvalifikacijos tobulinimą, rengia ir dalyvauja parodose.
2.3. Asociacija savo veiklą vykdo Lietuvos Respublikoje bei užsienio valstybėse. Lietuvos ir užsienio valstybių miestuose, rajonuose ar regionuose, kur yra ne mažiau kaip 3 (trys) Asociacijos nariai, gali būti steigiamos Asociacijos atstovybės, o esant mažiau  skiriami atstovai, nesuteikiant joms (jiems) juridinio asmens statuso. Atstovaudamos Asociaciją bei įgyvendindamos šiuose įstatuose numatytus Asociacijos tikslus, atstovybės ir atstovai savo veikloje vadovaujasi Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.

3. ASOCIACIJOS NARIAI

3.1. Asociacijos nariais gali būti šių įstatų 1.1 punkto reikalavimus atitinkantys veiksnūs fiziniai asmenys, turintys 18 metų, ir (ar) juridiniai asmenys ar kiti organizaciniai vienetai, turintys juridinio asmens statusą, pritariantys Asociacijos tikslams, apibrėžtiems šiuose įstatuose, atitinkantys Asociacijos nario kodekso principus ir priimti į Asociaciją šių įstatų nustatyta tvarka.
3.2. Asociacijos narius – juridinius asmenis  be atskiro įgaliojimo Asociacijoje atstovauja įmonės vadovas arba vadovo raštu įgaliotas atstovas.
3.3. Fiziniai ir juridiniai asmenys, remiantys Asociacijos veiklą finansiškai arba materialiuoju turtu, laikomi jos rėmėjais, o jų pavardės (pavadinimai) skelbiami Asociacijos publikacijose.
3.4. Asmenys, ypatingai nusipelnę Asociacijai, jos visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti paskelbti Asociacijos garbės nariais ir įrašyti į Asociacijos garbės narių sąrašą.
3.5. Asociacijos narys turi teisę:
3.5.1. dalyvauti Asociacijos veikloje;
3.5.2. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime arba deleguoti savo balso teisę kitam Asociacijos nariui;
3.5.3. rinkti ir būti renkamas į šiuose įstatuose numatytus Asociacijos valdymo organus;
3.5.4. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3.5.5. dalyvauti visuose Asociacijos renginiuose;
3.5.6. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
3.5.7. svarstyti ir tvirtinti Asociacijos ir prie jos įsteigtų filialų ir atstovybių metines veiklos ataskaitas, teikti savo pasiūlymus ar kitaip prisidėti prie jų veiklos tobulinimo;
3.5.8. gauti iš Asociacijos narių ir jos valdymo organų konsultacijas profesiniais klausimais bei paramą, ginant savo teises ir teisėtus interesus;
3.5.9. bet kada išstoti iš Asociacijos, įspėjus Valdybą ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį. Išstojimo atveju stojamasis nario įnašas ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn jo perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
3.5.10. kitas teisės aktuose numatytas teises.
3.6. Asociacijos narys privalo:
3.6.1. laikytis šių įstatų reikalavimų;
3.6.2. laikytis Asociacijos nario kodekso reikalavimų;
3.6.3. aktyviai prisidėti prie Asociacijos tikslų įgyvendinimo;
3.6.4. vykdyti Asociacijos visuotinio narių susirinkimo bei valdymo organų sprendimus, nutarimus bei įpareigojimus;
3.6.5. savo elgesiu ir veikla kelti Asociacijos autoritetą;
3.6.6. saugoti Asociacijos ir jos narių komercines paslaptis;
3.6.7. laiku sumokėti nustatyto dydžio Asociacijos nario mokestį;
3.6.8. pasikeitus stojimo pareiškime nurodytiems rekvizitams, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas apie tai informuoti Asociacijos valdymo organus.
3.7. Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka ir sąlygos:
3.7.1. asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, Valdybai pateikia raštišką prašymą ir dviejų Asociacijos narių rekomendacijas. Sprendimą dėl asmens priėmimo Asociacijos nariu priima Valdyba;
3.7.2. visas nario teises asmuo, kuris Valdybos sprendimu yra priimtas Asociacijos nariu, įgyja sumokėjęs stojamąjį mokestį
3.7.3. Asociacijos narys Valdybos sprendimu gali būti pašalintas iš Asociacijos už šiurkščius Lietuvos Respublikos įstatymų ir/ar šių įstatų pažeidimus;
3.7.4. Asociacijos narys Valdybos sprendimu gali būti pašalintas iš Asociacijos, jei jis nesilaiko Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimų, LLA nario kodekso reikalavimų, pažeidžia profesinę etiką, savo veikla kenkia Asociacijai, du metus iš eilės nesumoka nario mokesčio.

4. ASOCIACIJOS ORGANAI

4.1. Asociacijos organai yra:
4.1.1. Visuotinis narių susirinkimas.
4.1.2. Valdyba.
4.1.3. Prezidentas.
4.2. Tuo atveju, kai visuotinis narių susirinkimas priima įstatų pakeitimus dėl naujo valdymo organo, naujai išrinkti šio valdymo organo nariai savo veiklą gali pradėti ne anksčiau kaip nuo įstatų pakeitimų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.
4.3. Asociacijos organai privalo veikti tik Asociacijos ir jos narių naudai. Asociacijos organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Asociacijos įstatus ar prieštarauja įstatuose nurodytiems Asociacijos veiklos tikslams.
4.4. Asociacijos valdymo organo narys turi būti lojalus Asociacijai ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Asociacijos interesams, negali painioti Asociacijos turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas Asociacijos valdymo organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be Asociacijos narių sutikimo.
4.5. Kiekvienas kandidatas į Asociacijos valdymo organų narius privalo informuoti jį renkantį organą, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla susijusi su Asociacija.
4.6. Asociacijos valdymo organo narys Asociacijos ir kitų Asociacijos organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai.

5. ASOCIACIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

5.1. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas. Asociacijos visuotiniame narių susirinkime turi teisę dalyvauti visi Asociacijos nariai ir garbės nariai.
5.2. Visuotinis narių susirinkimas:
5.2.1. keičia ir pildo Asociacijos įstatus;
5.2.2. renka 4 (ketverių) metų kadencijai ir atšaukia Valdybos narius, kurie iš savo tarpo išrenka valdybos pirmininką, kuris kartu yra Asociacijos Prezidentas;
5.2.3. nustato Asociacijos nario stojamojo įnašo ir narystės mokesčio dydį bei jų mokėjimo tvarką;
5.2.4. svarsto ir tvirtina Asociacijos metinės veiklos ir metinės finansinės atskaitomybės ataskaitas;
5.2.5. svarsto ir tvirtina Asociacijos veiklos gaires;
5.2.6. priima sprendimus steigti, reorganizuoti ir likviduoti Asociacijos filialus ir atstovybes;
5.2.7. tvirtina Asociacijos filialų ir atstovybių nuostatus;
5.2.8. tvirtina Asociacijos pajamų ir išlaidų sąmatą;
5.2.9. sprendžia Asociacijos pertvarkymo (reorganizavimo) ir veiklos pabaigos (likvidavimo) klausimus;
5.2.10. sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir šiais įstatais visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal Asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
5.3. Eilinis visuotinis Asociacijos narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau, kaip vieną kartą per metus iki kiekvienų kalendorinių metų balandžio mėnesio pabaigos. Eilinį visuotinį Asociacijos narių susirinkimą sušaukia Asociacijos Prezidentas.
5.4. Asociacijos Prezidentas ir Valdyba turi teisę sušaukti neeilinį Asociacijos susirinkimą. Asociacijos nariai, sudarantys ne mažiau kaip penktadalį visų Asociacijos narių, turi teisę raštu kreiptis į Asociacijos Prezidentą su prašymu sušaukti neeilinį visuotinį Asociacijos narių susirinkimą. Tokiu atveju Prezidentas privalo susirinkimą sušaukti.
5.5. Asociacijos narių visuotinio susirinkimo iniciatoriai privalo paruošti siūlomo susirinkimo dienotvarkę, o taip pat susirinkimui svarstymui teikiamus dokumentus ir susirinkimo nutarimų projektus.
5.6. Planuojamo visuotino susirinkimo vietą ir laiką nustato Asociacijos Prezidentas. Visuotinis susirinkimas gali būti sušaukiamas ne anksčiau kaip po 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo paskelbimo. Susirinkimo data paskelbiama visiems Asociacijos nariams ir garbės nariams jų nurodytu el. pašto adresu, kartu pateikiant susirinkimo dienotvarkę.
5.7. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja Asociacijos nariai, turintys daugiau kaip pusę visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal paskelbtą neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Pakartotinį susirinkimą Prezidentas sušaukia ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo neįvykusio susirinkimo. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas laikomas įvykusiu, nepriklausomai nuo dalyvavusių Asociacijos narių skaičiaus.
5.8. Asociacijos visuotiniame narių susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio narių susirinkimo dieną esantys Asociacijos nariais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys.
5.9. Asociacijos narys gali balsuoti raštu, užpildydamas balsavimo biuletenį ir išsiųsdamas jį visiems nariams elektroniniu paštu. Raštu iš anksto balsavę nariai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo balsavimo biuleteniai, jeigu nariai vėl negali dalyvauti ir oficialiai neatšaukia ar nepakeičia savo biuletenio.
5.10. Kiekvienas visuotinis narių susirinkimas turi išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys nariai balsavo raštu.
5.11. Balsavimas visuotiniame narių susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems nariams tais klausimais, dėl kurių nors vienas Asociacijos narys pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip pusę šiame visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių.
5.12. Sprendimai visuotiniuose narių susirinkimuose yra priimami paprasta dalyvaujančių balsų dauguma. Jei šių įstatų 5.13. punkte nurodytais atvejais Asociacijos narys negali balsuoti, balsavimo rezultatai nustatomi pagal susirinkime dalyvaujančių ir galinčių balsuoti sprendžiant už klausimų narių balsų skaičių.
5.13. Asociacijos narys neturi teisės balsuoti:
5.13.1. priimant sprendimą dėl jo pašalinimo iš Asociacijos;
5.13.2. visuotiniame narių susirinkime svarstant, ar Asociacijos Prezidentas tinka eiti pareigas, jeigu svarstomas asmuo yra jis pats.
5.14. Visuotiniai narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo visuotinio narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti susirinkimo dalyvių išrinktas narys. Kai visi dalyvaujantys susirinkime nariai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo Asociacijos Prezidentas.
5.15. Protokolai ar kiti dokumentai, kuriais įforminti visuotinio narių susirinkimo sprendimai, yra oficialūs dokumentai. Visus dokumentus įstatymų nustatyta tvarka ir terminais saugo Asociacijos Prezidentas.

6. ASOCIACIJOS VALDYBA

6.1. Asociacijos Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, vadovaujantis Asociacijos veiklai tarp visuotinių narių susirinkimų.
6.2. Valdybą sudaro 8 nariai. Valdybos narius 4 (ketveriems) metams renka visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. Valdybos nariu gali būti tiek fiziniai asmenys;  Asociacijos nariai, tiek Asociacijos narių,  juridinių asmenų atstovai.
6.3. Asociacijos Valdyba:
6.3.1. renka ir atleidžia Valdybos pirmininką, kuris kartu yra Asociacijos Prezidentas;
6.3.2. tvirtina administracijos etatus, nustato pareiginių atlyginimų dydį, priima į darbą ir atleidžia administracijos direktorių (jeigu administracijos direktorius nesamdomas jo funkcijas atlieka asociacijos prezidentas), tvirtina administracijos direktoriaus pareiginę instrukciją;
6.3.3. svarsto prašymus dėl priėmimo į Asociaciją, pareiškimus dėl išstojimo iš Asociacijos, narių pašalinimą iš Asociacijos, narystės sustabdymą ar atnaujinimą, priima sprendimus šiais klausimais;
6.3.4. svarsto klausimus, kuriuos pateikia Prezidentas ar Asociacijos nariai;
6.3.5. vadovauja Asociacijos ūkinei-finansinei ir kitai specialiai veiklai;
6.3.6. analizuoja Asociacijos veiklą, finansinių išteklių panaudojimą;
6.3.7. analizuoja, vertina Prezidento pateiktą Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę, pelno paskirstymo projektų, ir, šiems projektams pritarusi, teikia juos Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti;
6.3.8. nustato Asociacijos komercinę paslaptį sudarančių žinių turinį, apimtį bei jų apsaugos taisykles;
6.3.9. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų bei poįstatyminių aktų, o taip pat šių įstatų numatytas funkcijas.
6.4. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas.
6.5. Valdyba savo nutarimus priima posėdžiuose, kuriuos šaukia Asociacijos Prezidentas. Valdybos posėdžiai gali būti šaukiami pagal patvirtintą grafiką arba Prezidento iniciatyva. Valdybos susirinkimą gali siūlyti sušaukti ir 2 (du) Valdybos nariai.
6.6. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių.
6.7. Valdybos sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau, kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių. Valdybos nariai turi lygias balso teises. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia Valdybos pirmininko ar Prezidento balsas.
6.8. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Valdybos posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

7. ASOCIACIJOS PREZIDENTAS

7.1. Asociacijos Prezidentas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas. Asociacijos Prezidentas kartu yra ir Valdybos pirmininkas.
7.2. Asociacijos Prezidentą ir Valdybos pirmininką renka ir atšaukia iš pareigų Asociacijos Valdyba.
7.3. Asociacijos Prezidentas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu jį išrinkusiame Valdybos posėdyje nenusprendžiama kitaip.
7.4. Asociacijos Prezidentas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais, Valdybos reglamentu, visuotinio narių susirinkimo ir valdybos sprendimais.
7.5. Asociacijos Prezidentas veikia Asociacijos vardu ir:
7.5.1. organizuoja šiuose įstatuose nustatytą Asociacijos tikslą, visuotinio narių susirinkimo ir valdybos sprendimų įgyvendinimą;
7.5.2. atstovauja Asociaciją jos santykiuose su Lietuvos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis, valdžios ir valdymo organais bei jų pareigūnais, tarptautinių organizacijų atstovais;
7.5.3. pateikia valdybai svarstymui ir tvirtinimui parengtas Asociacijos veiklos gaires, jos metinės veiklos ir metinės finansinės atskaitomybės ataskaitas bei kitų dokumentų projektus;
7.5.4. disponuoja Asociacijos lėšomis ir turtu, kartu su finansininku savo parašu tvirtina šios organizacijos finansinius dokumentus, pasirašo kitus jos vardu išduodamus ar siunčiamus raštus;
7.5.5. sudaro sandorius Asociacijos vardu, išskyrus sandorius, kuriuos gali sudaryti tik remdamasis Valdybos sprendimais, t.y.:
7.5.5.1. sandorius, kuriais siekiama, kad Asociacija taptų kitų juridinių asmenų steigėja, nare;
7.5.5.2. sandorius, kuriais siekiama įsigyti, perleisti, išnuomoti ar įkeisti finansinį ir kitą ilgalaikį turtą (jo dalį), kuriam nustatyta privaloma teisinė registracija, investuoti į ją, taip pat laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolių įvykdymą;
7.5.5.3. sandorius, kuriais Asociacija yra susaistoma ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių terminui, arba kurių suma viršija 1000 EUR ( tūkstantį eurų);
7.5.6. organizuoja Asociacijos veiklai reikiamą materialinę bazę;
7.5.7. yra atsakingas už visų kitų Civilinio kodekso 2.82 str. numatytų juridiniams asmenims ir jų vadovams funkcijų įvykdymą.
7.6. Asociacijos Prezidentas privalo ne vėliau kaip per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos sušaukti eilinį Asociacijos visuotinį narių susirinkimą. Asociacijos Prezidentas privalo parengti Asociacijos veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje turi būti:
7.6.1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
7.6.2. Asociacijos praėjusių ataskaitinių metų finansinę-ūkinę ataskaita;
7.6.3. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
7.6.4. Asociacijos veiklos planai ir prognozės.

8. ASOCIACIJOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS

8.1. Asociacijos lėšas sudaro:
8.1.1. narių stojamieji įnašai ir nario mokesčiai;
8.1.2. rėmėjų paaukotos lėšos;
8.1.3. kitos teisėtai gautos lėšos.
8.2. Asociacijos narių stojamųjų ir nario mokesčių mokėjimo tvarką nustato Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
8.3. Asociacija turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
8.4. Asociacijos lėšos naudojamos šiuose įstatuose numatytai Asociacijos veiklai finansuoti.
8.5. Asociacijos finansinės veiklos kontrolę atlieka Asociacijos visuotinio narių susirinkimo išrinktas revizorius.

9. ASOCIACIJOS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

9.1. Suinteresuoti asmenys apie Asociacijos veiklą informuojami įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais ir tvarka. Kai informacija įstatymų nustatytais atvejais turi būti paskelbta viešai, ji skelbiama dienraštyje (Verslo žinios).
9.2. Asociacijos pranešimai Asociacijos nariams siunčiami el. paštu. Oficialūs dokumentai siunčiami registruotu laišku paskutiniu Asociacijos narių registracijos sąraše nurodytu adresu. Asociacijos narys privalo nedelsiant informuoti Asociaciją apie adreso pasikeitimą.
9.3. Už savalaikį Asociacijos narių ir suinteresuotų asmenų informavimą atsako Asociacijos Prezidentas.

10. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

10.1. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacijos Prezidentas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Asociacijos nariui galimybę susipažinti su visais Asociacijos dokumentais.
10.2. Už Asociacijos komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.
10.3. Atsisakymą pateikti dokumentus Asociacijos Prezidentas turi įforminti raštu, jeigu Asociacijos narys to pareikalauja.
10.4. Asociacijos dokumentai ar kita informacija Asociacijos nariams pateikiama nemokamai.

11. ASOCIACIJOS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

11.1. Asociacijos filialai ir atstovybės Lietuvos Respublikoje ir užsienyje steigiami bei jų veikla nutraukiama Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
11.2. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas tvirtina Asociacijos filialo ar atstovybės nuostatus.
11.3. Asociacijos Valdyba skiria ir atšaukia Asociacijos filialo ar atstovybės vadovą.

12. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

12.1. Asociacijos įstatai gali būti keičiami įstatymų bei šių įstatų nustatyta tvarka.
12.2. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai septintų metų vasario 26 dieną.